Демокрацията не е даденост

—- For English scroll down —- 

В Софийска платформа вярваме, че демокрацията е основна ценност и най-добрата възможна форма на управление в България и всяка друга държава по света. Демокрацията не идва по подразбиране и трябва да се защитава всеки ден.

Както други държави в Централна и Източна Европа, така и ние живяхме в комунизъм близо половин век. Окупатори ни наложиха диктатура, която насилствено подтискаше всякакви форми на съпротива, несъгласие с режима и като цяло основни права и свободи. Дълго живяхме зад Желязната завеса, познаваме цената на свободата. Затова и усилията ни като организация са насочени към това да не забравяме тоталитарното минало и репресиите, за да защитим свободата си и демократичното бъдеще. Познаването на миналото не е самоцел. То трябва да се помни, за да не допуснем повтарянето на престъпленията и зверствата на тоталитарния режим.

В демократична България расте поколение, което не познава миналото. Шокиращо е, че 94% от младите хора в страната не знаят почти нищо за трудностите, лишенията и репресиите на комунистическия режим. Днес много хора са склонни да винят демокрацията, а не комунизма за провалите на сегашната политическа система.

Наскоро, в стремежа си да спечели политическа подкрепа преди изборите, лидерът на Българската социалистическа партия заяви: „Демокрацията ни отне много“. Подобни твърдения са недопустими. Те пораждат анти-демократични настроения, оправдават липсата на толерантността и легитимират тоталитаризма.

През последните три години, Софийска платформа проведе открити уроци на тема история на комунизма в училищата на над 60 града с участието на хиляди ученици, които проведоха стотици интервюта със своите роднини. Обучихме стотици учители в методи на преподаване на история на близкото минало. Този процес ни помогна да установим как липсата на категоричен прочит за периода преди 89-та поражда заблуди и носталгия. Разпространяването на митове за „доброто старо време“ прави хората лесна жертва на антидемократична, антилиберална и ксенофобска пропаганда.

Вярваме, че културата на спомняне трябва да бъде възпитавана и е не по-малко важна за една млада демокрация от гражданското общество, свободата на медиите и човешките права. Поддържането ѝ изисква огромни усилия, непосилни за една неправителствена организация. Нужни са инвестиции в гражданското и историческо образование, в места на памет, музеи, изкуство и култура и най-вече – политическа воля.

Бордът на Софийска платформа


Democracy is never a given

We at Sofia Platform believe that democracy is both a core value and the best form of governance for Bulgaria and for any country in the world. Democracy needs to be upheld and protected on a daily basis.

Like the rest of Central and Eastern Europe, we come from a country that has lived under a communist dictatorship for nearly half a century. This dictatorship was imposed by a foreign occupation and brutally suppressed freedom and dissent. We lived behind an Iron Curtain and we know the price of freedom. That is why we have decided to dedicate our efforts to helping people remember the past of dictatorship and oppression so that we can protect our future of democracy and freedom. Knowing the past, however, is not an end in and of itself. The past needs to be remembered, so that the crimes and atrocities of the previous regime shall never be repeated.

In our free and democratic Bulgaria we are raising a generation that is unaware of the past. A staggering 94 per cent of millennials know next to nothing of the hardships, limitations and oppressions of life without freedom. Today, many are inclined to fault democracy for the failings of our political system.

Recently, in an effort to garner political support before the elections, the leader of the Bulgarian Socialist Party said that “democracy has taken away a lot from us”. Such statements are deeply disturbing. They give rise to anti-democratic attitudes, they justify intolerance and legitimise dictatorships. Over the past three years, Sofia Platform has reached out to more than 1200 secondary school students and some 300 teachers in more than 60 Bulgarian cities and towns to conduct hundreds of interviews. Through this process we have seen how the absence of a fact-based narrative breeds misguided nostalgia. Propagating the myths about ‘the good life under communism’ makes people more susceptible to anti-democratic, anti-liberal and xenophobic propaganda.

We believe that a culture of remembrance needs to be nurtured and is just as fundamental to a young democracy as civil society, free media and human rights are. It requires, however, a massive effort that is beyond the reach of just one organisation. It requires civic education, political will and investment in education, sites of memory, museums, arts and culture.

Sofia Platform Board